775 777 577
RADY A INFORMACE

Slovník pojmů

Dopravní nehoda
Dopravní nehoda je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu.

Pojistné plnění
Pojistné plnění je pojišťovnou vyplacená náhrada škody za způsobenou škodu.

Parciální škoda
Jedná se o částečné poškození vozidla, tedy o škodu odstranitelnou ekonomickou opravou. Parciální škodu je možné řešit předložením faktury za opravu vozidla nebo tzv. rozpočtem.

Totální škoda
Škoda při které je oprava vozidla buďto neekonomická, tzn. že náklady na opravu přesahují obvyklou cenu vozidla, nebo je vozidlo poškozeno v takovém rozsahu, že ho není možné z technického hlediska opravit. Totální škoda se řeší vždy výpočtem, při kterém je výše majetkové újmy stanovena jako rozdíl obvyklé ceny vozidla těsně před poškozením a zůstatkové hodnoty zbytků vozidla (vraku).

Obvyklá cena vozidla
Obvyklá cena je cena, která by byla dosažena při prodejích stejné, popřípadě obdobné věci nebo při poskytnutí stejné nebo obdobné služby v obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Zjednodušeně se jedná o cenu, za kterou je v daném čase a místě možno pořídit stejné nebo obdobné vozidlo s přihlédnutím k jeho technickému stavu a opotřebení.

Cena zbytků vozidla
Cena zbytků vozidla je obvyklá cena poškozeného vozidla nebo jeho částí využitelných dále jako náhradní díly.

Rozpočet
Tzv. rozpočet je kalkulace nákladů na opravu zahrnující náhradní díly, práci a lakování a stanoví se pomocí expertního systému. Na žádost poškozeného je zpravidla nekorektně vypočítán pojišťovnou.

Amortizace
Tzv. amortizace nebo správněji korekce nákladů na materiál má zohledňovat tu skutečnost, že jsou při opravě vozidla poškozené opotřebované náhradní díly nahrazeny novými náhradními díly určenými výrobcem vozidla k opravám v autorizovaných opravnách. Zjednodušeně lze amortizaci vyjádřit jako rozdíl mezi cenou nového a starého dílu. více

Znehodnocení vozidla
Tzv. znehodnocení vozidla je škodou, která může vzniknout provedením opravy nosných částí karoserie (skeletu) u relativně mladých vozidel. Zjednodušeně lze znehodnocení vyjádřit jako snížený ceny vozidla v souvislosti s jeho poškozením a následnou opravou. Pojišťovna se znehodnocením zpravidla nezabývá a je tak na poškozeném, aby jí tento nárok prokázal. více

Znalecký standard č. I
Jedná se o doporučenou technickou normu, která obsahuje metodické postupy pro oceňování motorových a přípojných vozidel a ke stanovení výše majetkové újmy způsobené jejich poškozením. Znalecký standard č. I byl zpracován Ústavem soudního inženýrství v Brně a dalšími odborníky. Znalecký standard není zákonná norma.

Ušlý zisk
Ušlý zisk je škodou, spočívající v tom, že u poškozeného nedojde v důsledku pojistné události k rozmnožení jeho majetkových hodnot. Jedná se o škodu, na kterou mají nárok podnikatelé, pokud nemohli své vozidlo v důsledku jeho poškození nehodou používat. U osob samostatně výdělečně činných pak souvisí s tím, že v důsledku zranění při dopravní nehodě a následné pracovní neschopnosti nemohli svou podnikatelskou činnost vykonávat. Tento nárok se vyčísluje za pomoci daňového přiznání, peněžních deníků, faktur vydaných a přijatých, záznamů o provozu vozidla a dalších účetních podkladů. Vyčíslení ušlého zisku je poměrně náročná odborná záležitost a zůstává na poškozeném, aby pro uplatnění náhrady škody toto vyčíslení pojišťovně sám předložil. více

Ztráta na výdělku
Nárok na tuto náhradu škody způsobenou pracovní neschopností v důsledku zranění při dopravní nehodě vzniká osobám v pracovním (zaměstnaneckém) poměru. Jedná se o rozdíl mezi reálnou mzdou pobíranou zaměstnancem před zraněním a vyplacenými dávkami sociálního zabezpečení po dobu pracovní neschopnosti.

Ostatní škoda
Škody na zdraví, odškodnění za ztížení společenského uplatnění, škoda na věcech přepravovaných ve vozidle atd.